Podzimní plynárenská konference

LETOS ON-LINE

11. října 2021  10:00-18:00

12. října 2021  9:00 – 16:45

SETKÁNÍ S ODBORNÍKY

V PLYNÁRENSTVÍ

Podzimní plynárenská konference

České plynárenství v kontextu vnitrostátního plánu pro oblast energetiky a klimatu

Český plynárenský svaz, jedna z největších oborových a profesních asociací v ČR, která sdružuje přes 200 významných společností plynárenského oboru, včetně společností skupiny GasNet, innogy, NET4GAS, Pražská plynárenská, E.ON, EG.D, Moravských naftových dolů a mnoha dalších, pořádá v letošním roce tradiční Podzimní plynárenskou konferenci ve dnech 11. a 12. října 2021 v Praze. Generálním partnerem konference je GasNet. Partnery konference jsou Pražská plynárenská Distribuce a EG.D. Obvykle se akce účastní více než 300 manažerů a odborníků z řad našich kolektivních členů, ze zahraničí, zástupců státní správy a hostů.

Tisková informace

Bloky konference

Plyn v dekarbonizačním matrixu
 • Požadavky na plynárenský sektor plynoucí z nové a chystané národní a evropské legislativy
 • Počítá vůbec s plynem evropská klimaticko-energetická politika?
 • Jak dosáhnout energeticko-klimatických cílů s maximalizací využití plynů v ČR?
 • Očekávaný rozvoj evropské a české plynárenské infrastruktury
Plyn jako klíč k udržení teplárenství
 • Potenciál pro využití plynu pro dodávky tepla
 • Konkrétní rysy spolupráce TSČR a ČPS
 • Strategie teplárenství a výstupy z uhelné komise
 • Legislativně-regulatorní a finanční rámec umožňující plynofikaci CZT
 • Pozitivní dopady plynofikace teplárenství na kvalitu ovzduší v ČR
 • Požadavky na rozvoj plynárenské infrastruktury spojené s plynofikací tepláren
Plyn jako stabilizátor ES ČR & Plyn spojuje!
 • Projekce českého energetického mixu v příštích letech, odstavení uhelných elektráren a způsoby jejich nahrazení
 • Výhody plynových elektráren pro poskytování podpůrných služeb a regulační energie
 • Potenciál vysokoúčinné kogenerace a plynových motorů
 • Srovnání hybridního systému a plné elektrifikace – investice, provoz, dosažení energeticko-klimatických cílů, bezpečnost a stabilita
 • Plynárenství jako prostředek regulace (flexibility) pro elektrizační soustavu
 • Představení pilotních projektů
Plyn v matrixu čisté mobility
 • Očekávání budoucího vývoje plynové mobility
 • Příspěvek plynárenství k plnění cíle OZE v dopravě
 • Možnosti rozvoje LNG v České republice
 • Pohled výrobce automobilů na budoucnost plynové mobility
Plyn – nejen fosilní!
 • Potenciál pro obnovitelné a dekarbonizované plyny v ČR
 • Připravenost plynárenské infrastruktury
 • Ekonomika obnovitelných a dekarbonizovaných plynů
 • Praktické zkušenosti z prvních projektů
Plyn a jeho trading v (post)Covidové době
 • Důsledky koronaviru na trh s plynem
 • Jak trh reagoval (spotřeba, problémy a požadavky zákazníků na DSO, přepravci, aj.) a jak jsme situaci zvládli
 • Jak řídit sítě za takových okolností (technický dispečink)
 • Pohled velkého dodavatele (maloobchodníka)
 • Současné změny z pohledu zákazníků a jejich priority
Plyn v hledáčku koncových zákazníků
 • Jak si získat a udržet zákazníky
 • Výměna kotlů v lokálních topeništích
 • Příspěvek plynárenství k dosahování energetických úspor u koncových zákazníků (dobrovolné dohody)
Fit4Change: náš trénink těla i duše

Program na 11. říjen 2021

Podzimní plynárenská konference


Program na 12. říjen 2021

Podzimní plynárenská konference


Přednášející

DAVID BAUER

Předseda rady Cogen Czech

David Bauer vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Ostravě, odbor Marketing. Celou svou kariéru však věnoval energetice ve skupině ČEZ, kde prošel společnostmi ČEZ Logistika, ČEZ Energetické služby a ČEZ ESCO, ve kterých byl (na různých pozicích) odpovědný za rozvoj ekologické decentrální výroby tepla a elektřiny. V současné době pracuje na pozici investičního ředitele ve společnosti ČEZ Energo. Tato společnost patří k jedničce v provozování KGJ (pístové spalovací motory na ZP) na české trhu.

David je mimo jiné předsedou rady a Cogen Czech, která zastupuje cca 70 výrobců a provozovatelů KGJ, a jeho odpovědností je konzultace se státními organizacemi (ERU, MPO) ohledně nastavení stabilního legislativního prostředí pro rozvoj výstavby a provozní KGJ:

Radek Benčík

Výkonný ředitel pro provoz, NET4GAS, s.r.o.

Radek Benčík vystudoval strojní fakultu na VUT v Brně a v roce 2005 úspěšně zakončil studium MBA na prestižní Nottingham Trent University.
Působil od roku 2008 ve společnosti Alstom, s.r.o., na pozici jednatele a generálního ředitele Thermal Services pro Českou republiku a Slovensko a zároveň jako člen managementu pro oblast střední Evropy a zemí bývalého Sovětského svazu. Realizoval projekty na snížení emisí elektráren a tepláren, např. pro skupinu ČEZ v Prunéřově nebo pro Žilinskou teplárenskou na Slovensku. Před tím byl generální ředitelem a předsedou představenstva společnosti ŠKODA Praha, a.s., a zároveň jednatel ŠKODA Praha Invest, s.r.o. Od roku 2001 pracoval v managementu společnosti ŠKODA JS a následně i jako její generální ředitel, předseda představenstva a člen představenstva mezinárodní skupiny OMZ Nuclear Division.
Výkonným ředitelem pro provoz společnosti NET4GAS se stal v roce 2011.

JAN BEZDĚKOVSKÝ

Pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu, Odbor strategie, Ministerstvo dopravy

Na Fakultě sociálních věd UK v Praze vystudoval obor Západoevropská studia (2002). Od roku 2004 je zaměstnancem na Ministerstvu dopravy, kde byl v letech 2007–2011 vedoucím oddělení koordinace záležitostí EU a později zástupcem ředitele Odboru pro mezinárodní vztahy a EU. Od roku 2012 pracuje na Odboru strategie, a to coby specialista pro oblasti politika transevropské dopravní sítě (TEN-T), energetika v dopravě a čistá mobilita. V této pozici se podílel mj. na vyjednávání některých evropských právních předpisů či na přípravě dotačního programu na podporu infrastruktury pro alternativní paliva. Od února 2019 je pověřencem ministra dopravy pro čistou mobilitu.

Petr Binhack

Policy Officer, Generální ředitelství pro energetiku, Evropská komise

Absolvent postgraduálního studia oboru Mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Po praxi v soukromém i neziskovém sektoru a akademické sféře pracoval od roku 2011 v Sekci pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR jako koordinátor evropské klimaticko-energetické politiky. Od roku 2014 působil na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii na pozici energetického attaché, kdy na technické úrovni zastupoval Českou republiku ve vyjednávání evropských legislativních a nelegislativních návrhů. Od září tohoto roku pracuje v Evropské komisi v Oddělení velkoobchodního trhu s elektřinou a zemním plynem, kde se věnuje horizontálním otázkám sector couplingu, transparentnosti trhu se zemním plynem a implementaci kapacitních mechanismů.

Filip Dostál

Head of Business Development, GasNet, s.r.o.

Ing. Filip Dostál je absolventem oboru Finance na Vysoké školy ekonomické v Praze. V rámci své pracovní kariéry prošel mnoha finančními a provozními manažerskými pozicemi v řadě mezinárodních společností. Pracovní kariéru zahájil v oblasti řízení logistiky cementáren švýcarského koncernu HOLCIM. Tuto etapu završil na pozici Regional Logistics Manager pro oblast Střední a Východní Evropy. Jeho další kroky vedly do německé skupiny REMONDIS. V této době řídil provoz společnosti TSR Czech Rep. V roce 2017 nastoupil na pozici Head of Business Development ve společnosti innogy Česká republika. Po rozdělení skupiny innogy přešel na stejnou pozici ve společnosti GasNet.

PAVEL DRAHOVZAL

Místopředseda, Svaz měst a obcí

Pavel Drahovzal je se Svazem měst a obcí ČR spojen již od roku 2004. Od roku 2013 působí jako člen Předsednictva Svazu, od roku 2019 v roli místopředsedy a zároveň předsedy Komory obcí Svazu.
Úřad starosty obce Velký Osek úspěšně zastává již od roku 2010. Pavel Drahovzal se dlouhodobě zabývá problematikou životního prostředí a energetiky. Zvláště se zaměřuje na problematiku odpadů. Je členem Komise životního prostředí a energetiky.

Tomáš Drápela

Předseda TSČR

Dva roky po studiu působil na VŠST v Liberci jako samostatný vědecký pracovník. V letech 1988–1995 jako programátor analytik v různých obchodních společnostech.
V roce 1996 nastoupil jako samostatný ekonom do společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., kde nejprve od roku 1997 zastával funkci finančního ředitele a od roku 2002 zastává funkci generálního ředitele. Ve společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. dále působil od roku 2002 v představenstvu společnosti a v letech 2014–2018 zastával funkci předsedy představenstva.
Je předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení ČR, členem výboru WEC/CME – Energetický komitét ČR a členem představenstva ČSZE – Český svaz zaměstnavatelů v energetice.

Martin Gebauer

Managing Director and Head of Central and Eastern Europe, MIRA
Executive Chairman, GasNet, s.r.o.

Martin Gebauer vede od roku 2019 byznysové aktivity Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) v regionu CEE. Jako Executive Chairman stojí také v čele skupiny GasNet, tuzemského lídra v distribuci zemního plynu.
Na svých předchozích pozicích působil ve společnosti České Radiokomunikace. Nejdříve jako finanční ředitel a následně jako generální ředitel.
Má rozsáhlé mezinárodní zkušenosti s finančním řízením a asset managementem v regionu CEE z období působení v developerské společnosti Orco Property Group.
Dříve pracoval také ve společnostech Ernst & Young v České republice a USA a v britské společnosti private equity ve Španělsku.
Martin Gebauer vystudoval ekonomiku a řízení na VUT Brno, diplomovou práci připravoval na City University of London. V roce 1998 získal kvalifikaci ACCA.

Zdeněk Kaplan

Předseda jednatelů, innogy Energo, s.r.o.

Jednatelem ve společnosti innogy Energo se Zdeněk Kaplan stal v červenci 2014. Ve skupině innogy nyní působí již třináctým rokem. Prošel nejrůznějšími pozicemi, které ho rozvíjely nejen po teoretické, ale i po praktické stránce v oboru plynárenství a energetiky. V počátku svého působení ve skupině byl zodpovědný za strategické projekty, především v oblasti distribuce zemního plynu. V roce 2009 se stal ředitelem strategie distribuční soustavy ve společnosti RWE GasNet. V innogy Energo má na starosti resort CEO. Zdeněk Kaplan vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor podniková ekonomika a management.

DAVID KONVALINA

Head of Mass Sales&Marketing, innogy Energie, s.r.o.

David Konvalina je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty mezinárodních vztahů. Svou kariéru zahájil jako obchodní analytik na projektu zaměřeném na založení Credit Bureau v České republice. Poté zastával několik marketingově orientovaných pozic v Komerční bance a HVB Bank se zaměřením na strategické plánování, marketing, segmentaci, , vývoj nových produktů, koordinaci marketingových aktivit. V roce 2006 přešel k bývalé RWE Group CZ jako vedoucí marketingu se zaměřením na strategické marketingové aktivity a operativní marketingové činnosti. Byl členem představenstva společnosti RWE Energie, Východočeská plynárenská, Severomoravská plynárenská s hlavní odpovědností za vstup na trh s elektřinou. Od roku 2009 je vedoucím maloobchodního prodeje a marketingu, zodpovědný za obchodní výsledky v segmentu B2C, správu prodejních kanálů a marketing.

JAN KŘÍŽ

Náměstek sekce fondů EU, ekonomiky a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí

Ing. Jan Kříž se narodil v roce 1976 a studium absolvoval na Fakultě stavební ČVUT. Během své dosavadní kariéry získal mnoho zkušeností s Fondy EU a finančnictvím. Na Ministerstvu životního prostředí pracoval již v letech 2007–2010 jako ředitel odboru Operačního programu Životní prostředí a poté na SFŽP v pozici náměstka ředitele a vedoucího odboru Strukturálních fondů EU. Financování z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace se také věnoval v letech 2010 až 2013 jako ředitel odboru a poté jako vrchní ředitel sekce na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době na Ministerstvu životního prostředí vykonává funkci náměstka a ředitele sekce fondů EU, ekonomiky a dobrovolných nástrojů. Je ženatý a má dvě děti.

PETR KUSÝ

Člen Rady ERÚ

Vystudoval elektrotechnickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni.
V roce 2006 začal pracovat na Energetickém regulačním úřadě jako specialista regulace odboru elektroenergetiky v oddělení zdrojů a sítí. Zabýval se převážně technickými a ekonomickými analýzami, obnovitelnými zdroji energie a kvalitou dodávek elektřiny. Jako vedoucí oddělení statistik v letech 2011 až 2013 vytvořil nový systém statistiky elektroenergetiky a byl zodpovědný za publikaci zpráv o provozu soustav v elektroenergetice a plynárenství.
V roce 2014 nastoupil na pozici ředitele odboru analyticko-statistického, kde měl v kompetenci kompletní datovou podporu regulace v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství. V roce 2015 přešel do funkce ředitele odboru statistického a bezpečnosti dodávek. Na této pozici vedl realizaci nového systému statistiky teplárenství. Dne 1. srpna 2019 byl jmenován členem Rady ERÚ.

MICHAL MACENAUER

Ředitel strategie, EGÚ Brno, a.s.

Michal je absolventem Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB Ostrava (inženýrského oboru Elektroenergetika a doktorského oboru Elektrické stroje, přístroje a pohony) a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (magisterského oboru Sociologie).
Specializace: systémová elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, výhledy poptávky energetických komodit, závodní energetika a nové technologie v energetice.
V EGÚ Brno pracuje od roku 2005.
Osobní motto: Člověk není bohatý tím, co má, ale tím, co dává ostatním.

THOMAS MERKER

Chief Financial Officer, GasNet s.r.o.

Od roku 2019 zastává Thomas Merker pozici Chief Financial Officera (CFO) ve skupině GasNet, tuzemského lídra v distribuci zemního plynu. Thomas je zodpovědný za finance & controlling, vztahy s investory, regulaci, prodej kapacity a business development.
Před svou současnou pozicí působil Thomas ve skupině innogy v ČR (dříve RWE) na různých postech ve vrcholovém managementu. Pracovat zde začal už v roce 2002 a potupně se vypracoval až na finančního ředitele a jednatele společnosti GasNet, která byla v té době ještě součástí RWE. Od roku 2016 pak jako CFO innogy Česká republika řídil veškeré finanční aspekty celé skupiny, vedl sdílené služby a měl na starosti rozvoj nových byznysových příležitostí. Thomas stál také v čele celé řady významných transformačních projektů skupiny. V roce 2019/2020 pak sehrál klíčovou roli při osamostatnění společností GasNet & GasNet Služby ze skupiny innogy.
Thomas studoval na univerzitě F. Schillera v Jeně, J. Maximiliana ve Würburgu a Université de Caen ve Francii.

RENÉ NEDĚLA

Náměstek pro řízení sekce energetiky na MPO

Vystudoval ČVUT Fakultu strojní, Masarykův ústav vyšších studií a Florence School of Regulation. Od roku 2011 působil na Energetickém regulačním úřadě, přednášel na Českém Vysokém učení technickém Fakultě strojní a na České Zemědělské Univerzitě Technické fakultě. V současnosti působí jako náměstek pro řízení sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a zároveň je předseda dozorčí rady ČEPS, a.s.

MICHAL NYKL

Koordinátor fleetového prodeje ŠKODA AUTO ČR

Vystudoval Regionální studia a mezinárodní obchod na Metropolitní univerzitě Praha. V průběhu studijí načerpal i zahraniční zkušenosti v rámci zahraničního studia v Jižní Koreji. Ve ŠKODA AUTO a.s. působí od roku 2016, v rámci oddělení fleetového prodeje, kde měl na starosti i strategii a rozvoj alternativních pohonů (zejména CNG) v rámci českého trhu. Od roku 2019 je zodpovědný za vedení oddělení fleetového prodeje. Před příchodem do ŠKODA AUTO Česká republika působil v rámci automotive, mezinárodního obchodu a maloobchodu.

Michal Ostatnický

Senior Specialist, Corporate Development, Strategy, M&A, GasNet, s.r.o.

Michal Ostatnický vystudoval výpočtovou matematiku na MFF UK a matematickou ekonomii na institutu CERGE. V energetice se začal pohybovat v rámci projektů řešených v konzultační společnosti Deloitte týkajících se širokého spektra problematik. Od roku 2012 působí ve skupině RWE a zaměřuje se na strategii v různých oblastech působení společnosti. V současnosti působí v Divizi strategické správy firmy GasNet a pracuje na projektech souvisejících s problematikou nových plynů v plynárenských soustavách.

MARTIN PAIDAR

Člen představenstva České vodíkové technologické platformy HYTEP

Vystudoval anorganickou technologii se specializací na elektrochemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Na VŠCHT v roce 2013 habilitoval s prací „Vodíkové technologie pro konverzi elektrické energie“, kde v současnosti garantuje studijní obor Vodíkové a membránové technologie.
Výzkumem vodíkových technologií spojených s produkcí a zpětnou konverzí vodíku v elektrochemických systémech se zabývá od roku 2003. Podílel se na řešení řady mezinárodních i národních projektů základního i aplikovaného výzkumu se zaměřením na vodíkové technologie. V rámci mezinárodních projektů spolupracoval s předními výrobci palivových článků i elektrolyzérů vody.
V současnosti je členem představenstva České vodíkové technologické platformy, kde zodpovídá za sekci energetiky.

LUKÁŠ POKRUPA

Ředitel úseku Retail MND, a.s.

Absolvent Prague International Business School.
Do energetiky vstoupil v r. 2007 po předchozí letité praxi v telekomunikacích. Využil příležitosti liberalizovaného trhu s elektřinou, následně i s plynem, a vybudoval významného dodavatele na trhu – Centropol Energy, a.s., kde působil v pozicích Obchodního ředitele a člena představenstva. Firmu Centropol se podařilo během velmi krátké doby dostat do prestižního žebříčku Czech Top 100, kde se i nadále pravidelně umísťuje. V současné době působí ve společnosti MND, a.s. na pozici Ředitele úseku Retail pro Českou republiku. Pod jeho vedením firma roste nejrychleji mezi novými dodavateli na trhu za přispění nejmodernějších akvizičních nástrojů. Dlouhodobě prosazuje vysokou míru etiky při akvizici nových zákazníků a aktivně se zasazuje prostřednictvím asociací o propsání etického chování obchodníků i do energetického zákona. To dokládá i získaná cena za nejférovějšího dodavatele na trhu vyhlášená agenturou Stem/mark za r. 2019. Je aktivním členem a místopředsedou Českého plynárenského svazu.

ANDREJ PRNO

Ředitel Operativního AM, GasNet, s.r.o.

Andrej Prno vystudoval management a marketing na University of Western Sydney a pokračoval ve studiu obchodu na University of Canberra. Postgraduální vzdělání v oblasti strategického řízení získal na University of Nottingham.
Začínal jako Business Analytik a Senior Consultant (specializace na Strategické řízení a M&A) u Accenture Central Europe. V roce 2009 přešel do plynárenství, když nastoupil do RWE Distribuční služby jako Ředitel provozu a údržby.
Od ledna 2014 zastával ve společnosti GasNet různé manažerské pozice v oblasti Asset Managementu a aktuálně pracuje jako ředitel Operativního Asset Managementu. Je odpovědný za přípravu a řízení věcného a finančního plánu obnovy plynárenských zařízení, rozvoj distribuční soustavy a připojování velkých odběratelů.

MARTIN SCHWARZ

Jednatel EBW Solution, s.r.o.

Martin Schwarz je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členem předsednictva a vedoucím sekce Biometan při CZ BIOM a vedoucím legislativní sekce při CzBA.
Svou profesní kariéru v energetice a plynárenství začal v roce 2015 akvizicí podílu v holdingu společností, které vlastní a provozují Energetické centrum recyklace bioodpadů v Rapotíně, jehož součástí je od roku 2019 první výrobna biometanu připojená do plynárenské soustavy v České republice. Jako člen představenstva se věnuje rozvoji a strategii společnosti.
Před tím podnikal, a stále podniká, v marketingu a informačních technologiích.
Je členem řady českých i mezinárodních profesních organizací, platforem, poradních orgánů a pracovních skupin zabývajících se bioplynem, biometanem, biologicky rozložitelnými odpady, obnovitelnou energetikou, čistou mobilitou a cirkulární ekonomikou.

DAVID ŠAFÁŘ

Člen představenstva a CTO (Chief Technical Officer) EG.D, a.s.

Ve vedení společnosti EG.D, a.s. je David Šafář nejen členem představenstva, ale zastává také roli CTO – Chief Technical Officer. David ve společnosti E.ON působí již od roku 2009, kdy začal na pozici projektového manažera, následně strávil 1,5 roku v Německu ve společnosti E.ON Metering. V roce 2012 se ujal první vedoucí pozice v útvaru Asset Strategy and Projects, následně byl pak vedoucím Strategických projektů se zaměřením na národní a mezinárodní projekty v distribuci. Poté rozšířil své pole působnosti i mimo distribuční business v rámci vedoucí pozice Strategické projekty a technického rozvoj se zaměřením na energy solution, e-mobilitu, bateriové úložiště a obnovitelné zdroje. Také v centrálním útvaru Management sítí a strategické projekty zastával vedoucí pozici a vedl tým o počtu 110 zaměstnanců, věnoval se rozvoji distribuční sítě elektřiny i plynu a novým business příležitostem. Od 1. 1. 2020 se ve vedení společnosti EG.D, a.s. zabývá klíčovými tématy pro strategický rozvoj, připravuje tak společnost na budoucnost – Strategie 2030, Digitalizace, Smart Asset Management. Je také součástí několika významných mezinárodních projektů PCI ACON, Gabreta a dalších.

KAREL ŠIMEČEK

Výkonný tajemník Sdružení velkých spotřebitelů energie

Karel Šimeček pracoval 40 let ve společnosti Precheza, nejprve ve středních manažerských pozicích, poté byl výrobní ředitel, předseda či místopředseda představenstva a 15 let výkonný ředitel (CEO) společnosti. V letech 1996–2016 byl místopředsedou představenstva společnosti Kemifloc a.s.
V roce 1999 byl zvolen předsedou předsednictva Sdružení Velkých Spotřebitelů Energií (SVSE). Tuto pozici a zároveň funkci viceprezidenta Asociace Energetických Manažerů zastával do roku 2015. V letech 2008–2012 byl členem dozorčí rady OTE a.s.
Od roku 2016 pracuje jako výkonný tajemník SVSE.
Karel Šimeček je absolventem VŠCHT Praha (ing. chemie), Ashridge Management College (postgraduální stadium) a PIBS Praha (MBA program).

JIŘÍ ŠIMEK

Jednatel společnosti, innogy Energo; člen Rady COGEN Czech, člen Rady ČPS

Jiří Šimek svou profesní karieru v plynárenství zahájil v roce 2000 ve společnosti Oberösterreichische Ferngas AG. V Linci v úseku controllingu a správy majetkových účastí. Posléze nastoupil do společnosti Jihočeská plynárenská, a.s., kde převážně působil v různých pozicích v oblasti vznikajícího obchodu. Po fúzi JČP do E.ONu se věnoval retailovým aktivitám skupiny E.ON a působil v mezinárodních projektech v oblasti rozvoje obchodu. V roce 2008 se stal členem představenstva E.ON Energie, kde odpovídal mj. za nákup plynu a prodej retailovému segmentu zákazníků. Rok působil také v obchodním úseku Pražské plynárenské. Od listopadu 2017 nastoupil do innogy Energo, kde je jako jednatel odpovědný za provoz energetických celků (tepláren, kogeneračních jednotek, lokálních distribučních soustav), akvizice nových energetických projektů a nákup a dodávku komodit.

Šimek je celoživotním propagátorem využívání zemního plynu v dopravě – CNG, LNG. Další výzvu vidí ve využívání vodíku a dalších plynů v plynárenské soustavě.

PAVEL ŠOLC

Člen představenstva, ČEPS, a.s.

Narozen 1962. Po vystudování elektrotechnické průmyslovky a energetiky na ČVUT pracoval ve Výstavbě elektráren ŠKODA. V r. 1992 na University of Pennsylvania studoval modelování energetických systémů. Poté pracoval ve strategii ČEZ a.s. Po vzniku ČEPS přešel do nové společnosti, a zabýval se rozvojem tržních mechanismů souvisejících s liberalizací energetiky (PpS, PřS, aukce kapacit) a strategií společnosti. V letech 2009/2010 byl šéfporadcem ministra průmyslu a obchodu; poté se vrátil do ČEPS. Od května 2012 do října 2015 byl náměstkem ministra průmyslu a obchodu pro energetiku a průmysl a místopředsedou Rady vlády pro surovinovou a energetickou politiku. Pod jeho vedením byla dokončena Státní energetická koncepce a navazující Národní akční plány (Energetické úspory, Jaderná energetika, Obnovitelné zdroje, Chytré sítě). Od dubna 2016 byl 4 roky členem představenstva ČEZ Distribuce, a.s., odpovědným za rozvoj a správu distribuční sítě. Od září 2020 je členem představenstva ČEPS, a.s. zodpovědným za Energetický obchod a dispečerské řízení.

Jan Valenta

RNDr. Jan Valenta vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, kde také působil jako odborný asistent. Pracoval v poradenských společnostech DCIT a PA Consulting Group. Od roku 2002 pracoval ve skupině.
RWE a později innogy kde prošel řadou manažerských pozic.
V letech 2015–2021 byl jednatelem společnosti GasNet s.r.o.

VLADIMÍR VAVŘICH

Člen představenstva, Pražská plynárenská, a.s.

Do oblasti energetiky vstoupil Vladimír Vavřich v roce 2004 jako ředitel obchodu a marketingu a člen představenstva společnosti Východočeská energetika, poté v rámci společnosti ČEZ Group působil ve společnosti ČEZ Prodej. Od roku 2007 pracoval v různých manažerských funkcích a do oblasti energetiky vstoupil opět v roce 2016 jako člen představenstva a obchodní ředitel ČEZ ESCO a.s. V únoru 2018 byl zvolen do představenstva Pražské plynárenské a pověřen řízením úseku obchodu.

CLAUDIA VIOHL

Generální ředitelka skupiny E.ON v ČR

Po prvních pracovních zkušenostech v poradenství zahájila Claudia Viohl svou kariéru v E.ONu v roce 2001. V průběhu svého profesního rozvoje zastávala různé pozice v účetnictví a controllingu ve skupině. Později převzala roli vedoucí Korporátní kanceláře ve společnosti E.ON SE a naposledy pracovala na pozici Chief Procurement Officer, kde byla zodpovědná za oddělení nákupu v rámci celého koncernu. V květnu 2021 se stala generální ředitelkou skupiny E.ON v ČR, zároveň působí jako předsedkyně představenstva v E.ON Energie.

ERIKA VORLOVÁ

Chief Services Officer a členka Management Boardu ve skupině GasNet

Na pozici Chief Services Officer je Erika Vorlová ve skupině GasNet odpovědná za oblast podpůrných služeb, tedy lidských zdrojů, PR a komunikace, nákupu, facility & car fleet, HSE a security.
Před nástupem do skupiny GasNet působila ve společnosti innogy Česká republika/RWE na různých manažerských postech. Nejprve na pozici Senior Manager Development & Recruitment od roku 2011, a následně od srpna 2013 jako Head of Human Resources, kde stála za rozvojem klíčových strategií a služeb v oblasti lidských zdrojů pro celou skupinu innogy v ČR.
Před svým působením v innogy/RWE pracovala jako odborná konzultantka, manažerka a personální ředitelka ve významných nadnárodních společnostech jako jsou EuroTel, Hewlett Packard, Sanofi, či BAXTER.
Erika je členkou správní rady The Duke of Edinburgh´s International Award Czech Republic. Vystudovala obor psychologie na filozofické fakultě University Karlovy a Strategický Management Lidských zdrojů pod záštitou Sheffield Hallam University.

PAVEL ZÁMYSLICKÝ

Ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, Ministerstvo životního prostředí ČR

Vystudoval silnoproudou elektrotechniku a energetiku na VUT v Brně a následně ekonomiku a řízení energetiky na ČVUT v Praze. V diplomové i disertační práci se zabýval vazbami mezi obchodováním s emisemi a investicemi v energetice. V roce 2005 nastoupil na Ministerstvo životního prostředí, kde od roku 2007 působí ve funkci ředitele odboru energetiky a ochrany klimatu. Profesně se věnuje především evropské i domácí klimaticko-energetické politice, jejím cílům a nástrojům, tedy například obchodování s emisemi v EU ETS. Je hlavním vyjednavačem ČR pro mezinárodní i evropské agendy související s klimatickou politikou. Zastupuje ČR v Investičním výboru Modernizačního fondu.

JAN ZÁPOTOČNÝ

Místopředseda představenstva E.ON Energie

V představenstvu E.ON Energie působí Jan Zápotočný od jara roku 2018. Má zde na starosti podporu a řízení obchodu. Dříve pracoval na pozici obchodního ředitele ve slovenské Telefónice O2, byl jednatelem ve společnosti ČEZ Prodej, kde odpovídal za prodej a prodejní kanály. Před příchodem do E.ONu působil tři roky jako člen představenstva ve slovenské pojišťovně NN, kde měl na starosti zejména prodej a marketing.

 

Moderátoři

LENKA KOVAČOVSKÁ

Výkonná ředitelka ČPS

Lenka Kovačovská je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze.
V letech 2007 až 2013 působila ve společnosti ČEPS v útvaru, který se zabýval strategií.
Od roku 2013 pracovala na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), kde se starala především o přípravu Státní energetické koncepce.
Od roku 2014 pak koordinovala za MPO mezinárodní spolupráci v oblasti energetiky.
V letech 2015 až 2017 byla náměstkyní pro energetiku.
Na VŠE v Praze vedla Institut energetické ekonomie.
Od října 2019 je výkonnou ředitelkou Českého plynárenského svazu.

MARTIN SLABÝ

Předseda Rady ČPS, předseda představenstva PPD, a.s.

Ing. Martin Slabý je od prosince 2018 předsedou Rady Českého plynárenského svazu.
Vystudoval fakultu stavební ČVUT Praha.
Pracoval v technických a manažerských funkcích ve společnostech Tractebel a Gas de France (dnes ENGIE), působil jako investiční ředitel českého přepravce zemního plynu NET4GAS.
V letech 2015–2018 byl členem Coordination Committee a předsedou výboru Transmission v International Gas Union. Od roku 2015 je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Michal Slabý

Ředitel pro strategii, NET4GAS, s.r.o.

Svou profesní karieru v plynárenství zahájil v roce 2001 v obchodním úseku společnosti Transgas, a.s. Posléze pracoval ve společnosti RWE Transgas, a.s. v oblasti nákupu plynu z Norska. Podstatnou část své kariéry působil ve společnosti E.ON na různých pozicích zejména v oblasti nákupu plynu. Tři roky se věnoval především oblasti prodeje skladovacích kapacit ve skupině MND. Od roku 2016 pracuje ve společnosti NET4GAS, s.r.o., kde aktuálně zastává pozici ředitele pro strategii.

Jan Žákovec

Předseda Technického výboru 5 ČPS „Užití plynu“

Jan Žákovec vystudoval v roce 1982 Vysokou školu chemicko technologickou v Praze, Fakultu organické technologie, následně v letech 1993–5 zde absolvoval nástavbové studium „Plynárenství“.
V plynárenství pracuje od roku 1989, nejprve ve Středočeských plynárnách, o.z., poté v Pražské plynárenské, a.s., v současnosti v Pražské plynárenské Správě majetku, a.s., v řadě funkcí v oblasti obchodu, marketingu, rozvodu plynu, nové techniky a alternativního využití zemního plynu. V současnosti pracuje ve funkci manažer rozvoje alternativních zdrojů.
Dlouhodobě se zabývá historií plynárenství, od roku 2002 je vedoucím Plynárenského muzea v Praze.
Je viceprezidentem Cechu lampářů, příležitostným lampářem pražských pouličních plynových lamp.
V Českém plynárenském svazu je aktivní od roku 1995, v letech 2006–12 byl členem Rady ČPS, je lektorem vzdělávání, členem redakční rady časopisu PLYN a od roku 2012 předsedou Technického výboru 5 „Užití plynu“.
Je autorem řady publikací věnovaných historii plynárenství, užití plynu, plynu v dopravě nebo v osvětlování.

Záštita

Generální partner

Partneři

Mediální partneři

REGISTRACE

Podzimní plynárenská konference

KONTAKTNÍ OSOBA
DALŠÍ ÚČASTNÍCI
Účastnický poplatek (ceny vč. 21 % DPH)
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč